60 Pyetje për HYJNINË. – Me përgjigje nga Bibla!

PDF version here: 60 Pyetje për HYJNINË

1. A është fjala triadë në Bibël ? Jo.
2. A thotë Bibla se janë tre persona ne HYJNI? Jo.
3. A flet Bibla për Babanë, Djalin, dhe shpirtin e shenjtë ? Po.
4. Titujt sikur janë përdorur në Mateu 28:19, na lëjne të kuptojmë se janë tre persona të ndryshëm dhe veçantë në HYJNI? Jo, ato I referohen tri zyrave, rroleve, ose mardhënieve të humanizmit.
5. A e përdor Bibla fjalën tre në reference për Zotin? Vetëm nje varg në tërë Biblën e bën këtë – Unë Gjoni 5:7. Flet për Babanë, Fjalën (në vend të Djalit), dhe shpitit të shenjtë, dhe mbyllet duke thënë, “ Këto të trijat janë një“.
6. A e përdorë Bibla fjalën një në reference për Zotin ? Po, shumë here. Për shembull, shih Zakaria 14:9; Malakia 2:10; Mateu 23:9; Marku 12:29,32; Gjoni 8:41; 10:30; Romakëve 3:30; 1 e Korintasve 8:4; Galatasve 3:20; 1 Timoteut 2:5; Jakobit 2:19.
7. A mundet misteria e HYJNISË të kuptohet ? Po. Romakëve 1:20; Kolosianëve 2:9; 1 Timoteut 3:16.
8. Krishteri a e ka vetëm një Baba hyjnor ? Po. Mateu 23:9.
9. Atëherë pse Jezusi I tha Filipit, “ Ai që më ka pare mua e ka pare Babanë“ (Gjoni 14:9)? Sepse Jezusi është imazh shprehës I personit të Zotit. Hebrenjve 1:3. Fjala Greke për personin në këtë varg bukvalisht do të thotë „Substancë“.
10. A thotë Bibla se janë dy persona ne HYJNI? Jo.
11. A thotë Bibla se gjithë çka HYJNIA ka zbuluar në një person? Po, në Jezu Krishtin. 2 e Korintasve 4:4; Kolosianëve 1:19; 2:9; Hebrenjve 1:3.
12. A është misteria e perëndise e mshefur nga disa njerëz? Po, Luka 10:21-22
13. Kush është Babai? Babai është Zoti një, pjesërisht siç është shfaqur në mardhëniet prindërore të humanizmit. Ligji i Përtërirë 32:6; Malakia 2:10.
14. Ku ishte Zoti Baba derisa Jezusi ishte në tokë? Babai ishte në Krishtiru Gjoni 14:10; 2 e Korintasve 5:19. Ai gjithashtu ishte në parajsë, për Zotin është I kudopranishëm.
15. A ka thënë profeti Isaia se Jezusi do të jetë Babai? Po. Isaia 9:6; 63:16.
16. Kur zoti tha, „le të bëjmë njeri në imazhin tone“ (Zanafilla 1:26), a ishte duke biseduar me ndonjë person tjetër në HYJNI? Jo. Isaia 44:24; Malakia 2:10.
17. Sa kualitete të Zotit ishin në Krishtin? Të gjitha. Kolosianëve 2:9. 
18. Si mund të shohim Zotin që sjelli Jezusin ne botë? Duke shikuar Jezusin. Gjoni 12:44-45; 14:9. 
19. A thotë Bibla se Jezusi është I pltëfuqishmi? Po. Zbulimi 1:8. 
20. Kujt I referohen disa si personi I pare në treshen? Zotit të atit. 
21. Kujt I referohen disa si personi I parë në treshen? Shpitrtit të shejtë. Por Jezusi tha se ai është I pari dhe I fundit. Shpëtimi 1:17-18.
22. Sa persona I ka pare Gjoni I ulur në thron në parajsë? Një. Shpëtimi 4:2 
23. Nëse Jezusi është I pari dhe I fundit, pse Zoti tha në Isaia 44:6, se ai është I pari dhe I fundit? Sepse Jezusi është Zot I reinkarnuar I testamentit të vjetër. 
24. A I tha Jezusi Satanës se vetëm Zoti duhet të adhurohet? Po. Mateu 4:10
25. A beson djalli në më shume se një Zot? No. Jakobit 2:19 
26. A thotë Bibla se Zoti, që është bota, është bërë mish? Po. Gjoni 1:1,14 
27. Për çfarë shkaku Zoti është manifestuar në mish? Të shpëtojë mëkatarët. Hebrenjve 2:9, 14 
28. A ishte Jezusi I manifestuar në mish? Po. 1 Timoteut 3:16 
29. A ishte e mundshme Jezusi të jetë në qiell dhe në tokë në të njejtën kohë? Po. Gjoni 3:13 
30. A thotë Bibla se atje është më shumë se një Zot? Po. Isaia 45:18, Efesianëve 4:5
31. A thotë Bibla se Krishti është Perëndi? Po. Luka 2:11 
32. A thotë Bibla se perendia është Zot? Po. 1 i Mbretërve 18:39; Zakaria 14:5; Veprat e Apostujve 2:39; Zbulesa 19:1 
33. Si mundet që kasha ti takoj Jezusit (Mateu 16:18) dhe njëherit të jetë kasha e Zotit ( 1 e Korintasve 10:32)? Sepse Jezusi është Zot në mish. 
34. A do të jepte Zoti madhështinë tjetërkujt? Jo. Isaia 42:8. 
35. A kishte Zot të formuar para YHVH, ose a do të formohet ndonje pas? No. Isaia 43:10. 
36. Çka është një gjë që Zoti nuk e njeh? Tjetër Zot? Isaia 44: 8.
37. Çka është një gjë që Zoti nuk mund të bëjë? Të gënjejë. Titi 1:2.
38. Sa Zota ne duhet të njohim? Vetëm një. Osea 13:4. 
39. Sa emra ka Perëndia? Një. Zakaria 14:9.
40. A është mire të mendohet për emrin e Zotit? Po. Malakia 3:16.
41. A thotë Bibla se Zoti vetë ecë mbi valët e detit? Po. Jobi 9:8. 
42. Pse atëherë Jezusi mundi të ecë mbi Detin e Galilesë (Mateu 14:25)? Sepse ai është Zoti krijuesi. Kolosianëve 1:16. 
43. A është Zoti I vetmi që mund të falë mëkatin? Po. Isaia 43:25; Marku 2:7. 
44. Pse atëherë, Jezusi mund të falte mëkate në Marku 2:5-11? Sepse ai është Zoti, shpëtimtari. 
45. A është Jezusi Zoti I vërtetë? Po.1 Gjoni 5:20. 
46. Nëse Zoti dhe shpirti I shenjtë janë dy persona të veçantë, cili ishtë Babai I Krishtit? Mateu 1:20 thotë se shpirti I shenjtë ishte Babai, kurse Romakëve 15:6, 2 e Korintasve 11:31, dhe Efesianëve 1:3 thonë se Zoti ishte Babai. Nuk ka asnje kontradiktë kur e dime se Zoti I Ati dhe Shpirti I shenjtë janë një
shpirt I njejtë. Mateu 10:20; Efesianëve 4:4; 1 e Korintasve 3:16. 

47. Kur Pali e pyeti Zotin se kush është ai, cila ishte përgjigja? „Unë jam Jezusi“ Veprat e Apostujve 9:5. 
48. Kur Stefanin ishte duke vdekur, a e thirri Zotin Jezus? Po. Veprat e Apostujve 7:59.
49. A e thirri Thoma Jezusin Zot? Po. Gjoni 20:28.
50. Si mund të ishte Jezusi shpëtimtar, kur Zoti I Ati tha në Isaia 43:11, „Përveç mua nuk ka shpëtimtar tjetër“? Sepse „Zoti ishte në Krishtin , duke pajtuar botën në vetveten.“ 2 e Korintasve 5:19
51. A thotë Bibla se Jezusi ishte Zot me ne? Po. Mateu 1:23.
52. A tha ndonjëherë Jezusi,:“Une dhe I Ati im jemi një“? Po. Gjoni 10:30.
53. A mund të vërtetohet srkptualisht se Jezusi dhe I Ati janë njejtë në kuptimin e njejtë sikur burri dhe gruaja janë një? Jo. Jezusi identifikoi veten me të Atin ne mënyre siç burri dhe gruaja nuk mund të identifikohen me njëri tjetrin. Gjoni 14:9-11.
54. A thotë Bibla se është vetëm një Zot I mençur? Po. Juda 25.
55. A e thërret Bibla Shpirtin e shenjte si personi I dytë apo I tretë ne Hyjni? Jo. Shpirti I shenjtë ështe shpirt I Zotit, I vetë Zotit që punon në Zotit që punon në
jetërat tona. Gjoni 4:24; 1 
e Korintasve 3:16-17; 6:19; 12:13.
56. A mund trinitarianët të tregojnë se tre personat hyjnorë ishin present kur Jezusi ishte baptizuar nga Gjoni? Apsolutisht jo. I vetmi, I kudogjenduri Zori përdori tri manifestime simultane. Vetëm një person hyjnor ishte present – Jezus Krishti I Ati.
57. Pra çka ishin dy të tjerat për të cilat Trinitarët flasin? Njëra ishte zëri nga parajsa; tjetra ishte Shpirti I Zotit në formë të pëllumbit. Mateu 3:16-17.
58. Çka I tha zëri baptizimit të Jezusit? „Ti je djali im I dashur, me të cilin jamë shumë I kënaqur“. Marku 1:11. Si djalë I Jezusit, Jezusi ishte Zoti I inkarnuar.
59 .A thotë Bibla se Zoti ka derdhur gjak dhe se Zoti ka dhënë jetën për ne? Po. Veprat e Apostujve 20:28; 1 Gjoni 3:16. Zoti mundeshte të bëjë këtë, sepse kishte marre në vete trup njeriu.
60. Bibla thotë se Zoti kthehet prapë me gjithë të shenjtërit e tij (Zakaria 14:5 ) dhe poashtu Jezusi kthehet me të gjithë të shenjtërit e tij (1 Thesalonikasve 3:13). A kthehen dy prapë? Jo. Vetëm një kthehet prapë – I madhi joni Zot dhe Shpëtimtar, Jezu Krishti. Titi 2:13.

Share

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.